Gebruiksvoorwaarden


Deze website wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aangeboden door Milliman, Inc. Gebruikers van deze website zijn verplicht zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden (hierin de Gebruiksvoorwaarden genoemd). Door onze website te blijven raadplegen of gebruiken, stemt u (de Gebruiker) in met de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet instemt met de Gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te raadplegen en/of geen gebruik te maken van onze diensten.

In aanmerking komende bezoekers van de website

De website is niet toegankelijk voor minderjarigen. Deze is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Om de website te kunnen raadplegen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en wettelijk bevoegd zijn om juridisch bindende contracten te sluiten. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u van tevoren toestemming van uw ouders of wettelijke voogd krijgen en door hen gemachtigd worden om aan deze Gebruiksvoorwaarden te worden gebonden.

Inhoud van de website

Milliman behoudt zich het recht voor om elk aspect en elke functie van de website, evenals alle informatie op en inhoud van de website, zonder kennisgeving te verbeteren, aan te passen of in te trekken. Milliman behoudt zich het recht voor om de op deze website vermelde diensten, prijzen en tarieven van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen.

Voor het verstrekken van informatie op de website kan Milliman een beroep doen op de diensten van derden. Milliman heeft geen zeggenschap over deze informatie en geeft geen enkele verklaring of garantie van welke aard ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, gepastheid of juistheid ervan. De Gebruiker stemt ermee in dat dergelijke informatie wordt verstrekt 'zoals deze is' en dat Milliman en zijn online partners niet aansprakelijk zijn voor schade of verliezen voortvloeiend uit het feit dat de Gebruiker op deze informatie vertrouwt, hoe deze ook ontstaan.

Milliman geeft geen enkele verklaring of garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie, gegevens en/of inhoud van de website. Het volgende geldt zonder enige beperking:

Milliman garandeert niet dat de website, informatie op de website of downloads vrij van fouten zullen zijn of zullen voldoen aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria. Milliman wijst impliciete garanties uitdrukkelijk af, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, verenigbaarheid, veiligheid en nauwkeurigheid.

Hoewel Milliman redelijke maatregelen heeft getroffen om de integriteit van de website en de inhoud ervan te waarborgen, wordt geen enkele impliciete of uitdrukkelijke garantie gegeven dat de via deze website beschikbare bestanden, downloads of toepassingen vrij zijn van virussen, andere gegevens of code die de werking van het systeem van de Gebruiker kunnen aantasten, beschadigen of beïnvloeden. Milliman wijst iedere verantwoordelijkheid voor de toetsing van aanspraken af. Informatie die op deze website wordt gepubliceerd, kan worden gepubliceerd in de opmaak waarin Milliman deze ontvangt. Verklaringen van externe partijen worden als feiten geaccepteerd.

Bedrijfseigen en auteursrechtelijk beschermde informatie

Alle materialen en inhoud die op deze website beschikbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot (a) tekst, afbeeldingen, foto's, verhalen, indexen, verslagen, onderzoek, richtlijnen, informatie, gegevens, artikelen, beschrijvingen, studies, standpuntbepalingen en andere auteursrechtelijk beschermde werken, (b) voorbeelden en demo's, (c) technologie, ontwerpen, methoden, ideeën, concepten, knowhow, technieken, documenten en sjablonen, en (d) software, broncode(s), architectuur, verborgen tekst en symbolen, gebruikersinterfaces, huisstijl, indeling, design, grafische afbeeldingen, rangschikkingen en opzet (het voorgaande wordt gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) is de bedrijfseigen informatie van Milliman, en Milliman behoudt alle rechten, titels en belangen in de Inhoud, zowel nu als in de toekomst. Deze website, inclusief alle Inhoud, is auteursrechtelijk beschermd en wordt beschermd door verdragsbepalingen en plaatselijke en internationale wetten ten aanzien van auteursrecht en intellectuele eigendom.

U stemt ermee in zich tijdens het gebruik van deze website te houden aan alle wetten ten aanzien van auteursrechten en verwante wetten en aan internationale overeenkomsten overal ter wereld. U stemt ermee in dat de website en de Inhoud ervan op geen enkele manier gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gewijzigd, geüpload, gepost, vertaald of overgedragen mogen worden, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milliman. Zelfs als Milliman u toestemming verleent, mag u een auteursrechten-, handelsmerk- of andere eigendomsverklaring die in de Inhoud staat nooit verwijderen of aanpassen. Co-branding, gebruik van frames en spiegelen van deze website of de Inhoud ervan is niet toegestaan. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten aan u overgedragen door het gebruik van deze website.

Beperkingen op het gebruik

U mag deze website en de Inhoud ervan uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag de website of de Inhoud ervan niet gebruiken voor doeleinden waarvoor in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toestemming is verleend. Co-branding en gebruik van frames voor deze website zijn niet toegestaan.

Milliman verleent u uitsluitend toestemming om de inhoud van deze website of een deel ervan weer te geven, te kopiëren, tijdelijk te downloaden naar een lokaal station en af te drukken, mits de inhoud enkel ter informatie en voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden wordt gebruikt.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door Milliman worden onderhouden of aan Milliman zijn gerelateerd. Hyperlinks naar dergelijke websites worden aangeboden als service aan u, en deze websites worden niet gesponsord door en zijn niet gelieerd aan deze website of Milliman. Milliman heeft deze websites niet geverifieerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het openen van hyperlinks gebeurt op eigen risico, en Milliman geeft geen enkele verklaring of garantie ten aanzien van de inhoud, volledigheid of juistheid van de hyperlinks of de websites waarnaar deze website door middel van hyperlinks verwijst.

Regels voor externe koppelingen naar de website

Milliman verwelkomt koppelingen naar deze website. U mag een hypertekstkoppeling aanmaken, mits de koppeling niet verklaart of suggereert dat uw producten of uw website door Milliman worden gesponsord. U mag geen frames van de Milliman-website aanmaken op een andere website, noch enige inhoud of andere materialen van de Milliman-website op een andere website plaatsen. Milliman kan deze toestemming op elk moment en om welke reden ook intrekken. Als u een koppeling naar de website aanmaakt, dient u te beseffen dat interne pagina's regelmatig en zonder kennisgeving worden gewijzigd, waardoor uw koppeling kan worden verplaatst of verwijderd.

Inzendingen

U verleent Milliman bij dezen, voor de duur van de toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten, de kosteloze, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve rechten en licenties voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken van, distribueren, uitvoeren en weergeven van alle inhoud, materialen, gegevens, opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische afbeeldingen of andere informatie die u via deze website aan Milliman meedeelt (gezamenlijk de 'Inzendingen' genoemd), en om elke Inzending in welke vorm, via welk medium of welke technologie ook, bestaand of toekomstig, op te nemen in andere werken. Milliman is niet verplicht om een Inzending vertrouwelijk te behandelen en kan iedere Inzending gebruiken voor zijn bedrijfsvoering (waaronder, maar niet beperkt tot, voor producten/diensten of advertenties) zonder dat er royalty's of andere tegenprestaties van welke aard ook van Milliman geëist kunnen worden, en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met overeenkomsten die kunnen verschijnen in toekomstige producten, diensten, advertenties of activiteiten van Milliman.

Inzendingen mogen geen inhoud bevatten die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, grof, obsceen, seksueel expliciet, blasfemisch of hatelijk is, noch discriminerend op grond van ras, etniciteit of andere gronden. Milliman behoudt zich het recht voor om de hierboven beschreven verwerpelijke inhoud te verwijderen en/of te melden aan de bevoegde autoriteiten.

Uitsluitend ter informatie

De Inhoud wordt uitsluitend ter informatie verschaft. U dient er niet op te vertrouwen voor andere doeleinden. De Inhoud dient niet te worden gebruikt als vervanging voor richtlijnen, advies, verslagen, procedures, verklaringen of berichten van Milliman. De Inhoud kan niet worden opgevat als boekhoudkundig, klinisch, medisch, juridisch, consulting-, belasting- of beleggingsadvies, noch als enige andere vorm van professioneel advies, en mag uitsluitend worden gebruikt door bevoegde professionele adviseurs die volledig bekend zijn met de persoonlijke situatie van de Gebruiker. Professionals en andere personen dienen de Inhoud op dezelfde manier te gebruiken als elk ander informatiemedium en dienen de Inhoud niet te gebruiken zonder hun eigen professionele oordeel te laten meewegen. Milliman geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Inhoud, noch ten aanzien van de betrouwbaarheid van de adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die op de website wordt weergegeven of via de website wordt verspreid.

In ruil voor het gebruik van deze website stemt u ermee in Milliman niet aansprakelijk te stellen voor schadeclaims voor schade voortvloeiend uit een beslissing die u hebt genomen op basis van informatie die u op de website hebt gelezen of via de website hebt verkregen.

Lokale beperkingen

De informatie op de website is niet bedoeld om te worden verspreid onder of te worden gebruikt door personen of entiteiten in een jurisdictie of een land waar een dergelijke verspreiding of een dergelijk gebruik in strijd zou zijn met de wetten of verordeningen. Alle personen en entiteiten die de website raadplegen, doen dit op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en verordeningen. Deze website is niet gericht aan een persoon in een jurisdictie waar de publicatie of beschikbaarheid van de website verboden is in verband met de nationaliteit, woonplaats enz. van deze persoon. Personen die aan deze beperkingen gebonden zijn, mogen de website niet raadplegen.

Overige belangrijke disclaimers

Milliman garandeert niet dat bestanden die via het internet gedownload kunnen worden vrij zullen zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmetting of schade kan veroorzaken. U dient de nodige procedures en controlepunten te implementeren om te voldoen aan uw eisen voor een nauwkeurige gegevensinvoer en -uitvoer en voor de instandhouding van een middel, onafhankelijk van deze website, om verloren geraakte gegevens te herstellen. Milliman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor uw gebruik van deze website.

Risico, aansprakelijkheidsbeperking en schadevergoeding

U gebruikt deze website en de informatie op deze website geheel op eigen risico. U aanvaardt de volledige aansprakelijkheid en het volledige risico bij schade als gevolg van het gebruik ervan.

Bij de overdracht van informatie via het internet, waaronder (maar niet beperkt tot) per e-mail, is er kans op controle en onderschepping. U draagt alle risico's voor het op deze wijze overdragen van informatie. Milliman is in geen enkel geval aansprakelijk voor verliezen of schade die de Gebruiker als gevolg daarvan lijdt.

Voor zover wettelijk toegestaan, geldt het volgende:

1. Noch Milliman, noch aan Milliman gelieerde partijen of zijn aandeelhouders, dochterondernemingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Milliman Inc.), adviseurs of werknemers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard ook, inclusief zonder enige beperking alle directe, indirecte, bijzondere en incidentele schade, gevolgschade of strafboetes, ongeacht hoe deze ontstaan (hetzij in een vordering voortvloeiend uit een overeenkomst, de wet, een onrechtmatige daad of anders) in verband met het gebruik van of het niet kunnen raadplegen of gebruik van de inhoud van de website of enige functionaliteit ervan, of de informatie op de website, of een website waarnaar deze een koppeling bevat, zelfs als Milliman dit weet, het redelijkerwijs zou kunnen weten of er uitdrukkelijk van op de hoogte is gesteld.

De aansprakelijkheid van Milliman voor een gebrekkige uitvoering van de website en voor schade die de Gebruiker heeft geleden, hetzij direct of indirect, als gevolg van een storing van de website, is beperkt tot het herstellen van de storing door Milliman binnen een redelijke termijn en zonder kosten, mits Milliman onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de schade of gebrekkige uitvoering van de website. Deze aansprakelijkheid geldt niet en wordt uitdrukkelijk afgewezen als de Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milliman probeert de website te herstellen of derden toestaat de website te herstellen of te trachten te herstellen. Milliman is echter in geen geval aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker voor winstderving, voor bijzondere, incidentele schade of gevolgschade of strafboetes die voortvloeien uit of verband houden met de website of het gebruik ervan of de levering, installatie, het onderhoud, de prestaties of het gebruik ervan in combinatie met andere computersoftware.

Hierbij stemt u ermee in om Milliman onvoorwaardelijk en onherroepelijk schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en/of kosten van welke aard ook die Milliman heeft geleden of opgelopen of die tegen Milliman worden ingesteld als direct of indirect gevolg van:

1. uw gebruik van de website,

2. software, programma's en ondersteunende diensten die door u of een derde zijn geleverd, verkregen of gewijzigd zonder toestemming of medeweten van Milliman,

3. niet-naleving door u van de voorwaarden of van andere eisen die Milliman van tijd tot tijd kan opleggen,

4. de vorderingen of eisen van enige telecommunicatie-autoriteit of een leverancier van telecommunicatiediensten of -software, of

5. enige niet-beschikbaarheid van of onderbreking van de dienst waarover Milliman geen controle heeft.

Milliman geeft geen verklaringen of garanties ten aanzien van de beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van de inhoud van de website. U doet uitdrukkelijk afstand van al uw rechten van welke aard ook die u ten aanzien van Milliman zou kunnen hebben voor verliezen die u hebt geleden als gevolg van het feit dat Milliman onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie heeft verstrekt.

Overige overeenkomsten

Als er sprake zou zijn van tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en enige Licentieovereenkomst of andere overeenkomst tussen u en Milliman, krijgt deze laatste prioriteit.

Handelsmerken

Milliman® is een geregistreerd handelsmerk van Milliman, Inc. Overige handelsmerken, dienstmerken en logo's op deze website zijn het eigendom van Milliman of zijn licentiegevers. Milliman en elke andere partij die handelsmerken, dienstmerken en logo's aan Milliman heeft verstrekt, behoudt alle rechten daarop. Niets op deze website kan door implicatie, uitsluiting of anderszins worden opgevat als een licentie of recht om op de website weergegeven handelsmerken, dienstmerken of logo's te gebruiken, en het is niet toegestaan om metatags/meta-elementen of andere verborgen tekst of codes met dergelijke merken te gebruiken.

Beveiliging

De eventuele wachtwoorden die voor deze website worden gebruikt, zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord. Milliman is gerechtigd om uw wachtwoord te inspecteren en u naar eigen goeddunken te verzoeken om het te wijzigen. Als u een wachtwoord gebruikt dat Milliman als onveilig beschouwt, is Milliman gerechtigd om te eisen dat u het wachtwoord wijzigt en/of uw account te beëindigen.

U mag diensten of faciliteiten die door of in verband met deze website aan u worden verschaft niet gebruiken om de veiligheid van de systeembronnen en/of accounts in gevaar te brengen of om deze onrechtmatig te wijzigen. Het gebruik of de verspreiding van tools die zijn bedoeld om de veiligheid in gevaar te brengen (bijv. programma's voor het raden van wachtwoorden, kraaktools of netwerkanalysetools) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging behoudt Milliman zich alle rechten voor die beschikbaar zijn in het strafrecht en burgerlijk recht, evenals het recht om uw gegevens te verstrekken aan systeembeheerders van andere websites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Milliman behoudt zich het recht voor om vermoedelijke overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden met alle wettelijke middelen te onderzoeken.

Milliman behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met alle wetshandhavingsdiensten of gevolg te geven aan rechterlijke beslissingen die Milliman verzoeken of opdragen de identiteit te onthullen van elke persoon die de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, waaronder door berichten te plaatsen of materialen te publiceren of anderszins ter beschikking te stellen die worden beschouwd als onwettig, inbreuk makend, obsceen of anderszins in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.

Door in te stemmen met deze overeenkomst, vrijwaart u Milliman tegen alle vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit elke maatregel die Milliman heeft genomen tijdens of als gevolg van zijn onderzoeken en/of uit maatregelen die zijn genomen als gevolg van onderzoeken van Milliman of wetshandhavingsdiensten.

Internationale gebruikers en rechtskeuze

Deze website wordt door Milliman gecontroleerd, uitgevoerd en beheerd vanuit zijn kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Milliman geeft geen verklaring af dat materialen op deze website geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn op locaties buiten de Verenigde Staten, en het is verboden deze te raadplegen op grondgebieden waar hun inhoud onwettig is. Als u deze website raadpleegt op een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, statuten, besluiten en verordeningen die ter plaatse gelden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Washington, zonder inachtneming van de bepalingen ten aanzien van wetsconflicten.

Toegang tot deze website

Voordat u deze website en sommige van de informatiebronnen op deze website kunt raadplegen, kunt u worden verzocht om bepaalde registratiegegevens of andere informatie op te geven. Uw gebruik van deze website is onderhevig aan de voorwaarde dat alle informatie die u op deze website verstrekt correct, up-to-date en volledig is. Als Milliman vermoedt dat de door u verstrekte informatie niet correct, up-to-date of volledig is, behoudt Milliman zich het recht voor om u de toegang tot deze website of de informatiebronnen van deze website te weigeren en om uw toegang op elk moment te beëindigen of op te schorten. Bovendien behoudt Milliman zich het recht voor om uw toegang tot deze website op elk moment en voor om het even welke reden te beëindigen.

Gebruik van voorbeelden en demo's

Alle voorbeelden en demo's die op de website ter beschikking worden gesteld, dienen uitsluitend voor evaluatiedoeleinden en mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt. U mag deze voorbeelden en demo's uitsluitend gebruiken om de onderliggende producten te evalueren. Zodra u klaar bent met uw evaluatie, mag u geen enkele gedeeltelijke of volledige kopie van een voorbeeld of demo bewaren, elektronisch of anderszins.

Kennisgevingen

Behalve voor zover uitdrukkelijk anders aangegeven, worden kennisgevingen per e-mail verzonden naar susan.puz@milliman.com (als u contact wilt opnemen met Milliman) of naar het door u opgegeven e-mailadres (als Milliman contact wil opnemen met u), of naar andere opgegeven adressen. De kennisgeving wordt 48 (achtenveertig) uur na verzending van een e-mail geacht te zijn gearriveerd, tenzij de verzendende partij een bericht ontvangt dat het e-mailadres ongeldig is. Milliman kan u ook een kennisgeving doen toekomen per aangetekend schrijven, gefrankeerd en met verzoek om ontvangstbevestiging, op het adres dat u aan Milliman hebt verstrekt. In dit geval wordt de kennisgeving 7 (zeven) dagen na de datum van verzending geacht te zijn gearriveerd.

U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen en andere mededelingen die verplicht zijn volgens de wet of deze Gebruiksvoorwaarden elektronisch verstrekt kunnen worden en dat dergelijke mededelingen als 'schriftelijk' worden beschouwd. Niettegenstaande enige strijdige bepaling wordt een schriftelijke kennisgeving of mededeling die daadwerkelijk door een partij is ontvangen als een volwaardige schriftelijke kennisgeving of mededeling aan deze partij beschouwd, zelfs als deze kennisgeving of mededeling niet voor dit doel naar het gekozen adres (de gekozen adressen) van deze partij werd verzonden of op dit adres (deze adressen) werd bezorgd.

Aangestelde agent voor kennisgevingen van claims inzake inbreuk

Milliman respecteert de intellectuele eigendom van anderen en we vragen de bezoekers van onze website hetzelfde te doen. Als u meent dat uw intellectuele eigendom is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten of dat uw intellectuele-eigendomsrechten op een andere wijze zijn geschonden, stuur dan een schriftelijke kennisgeving met de volgende informatie aan de agent die Milliman heeft aangesteld voor kennisgevingen:

1. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom dat volgens u is geschonden;

2. een beschrijving van de locatie op de website waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt, met voldoende uitleg om ons in staat te stellen het te vinden;

3. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

4. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat voor het betwiste gebruik geen machtiging is verleend door de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom, diens agent of de wet;

5. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent, dan wel gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom te handelen;

6. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die is gemachtigd om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander belang in de intellectuele eigendom.

De door Milliman aangestelde agent voor kennisgeving van claims inzake inbreuk of van andere schending van intellectuele eigendom is als volgt te bereiken:

Naam van de agent voor kennisgeving: Susan Puz, Chief Compliance Officer
Per post: 1301 Fifth Ave, Suite #3800, Seattle, Washington 98101, VS
Telefonisch: (206) 624.7940
Verstuur een e-mail naar de agent voor kennisgeving.

Bijlagen worden niet geaccepteerd. Derhalve kan een per e-mail ingediende kennisgeving van inbreuk met bijlage niet worden ontvangen of verwerkt.

Wijzigingen

Milliman behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk en op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er iets aan toe te voegen of er een deel van te verwijderen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn geplaatst. Als u de website blijft gebruiken nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, wordt aangenomen dat u met deze wijzigingen instemt. Milliman kan elk aspect van de website, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde functies op de website, op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of intrekken. Bovendien kan Milliman zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen opleggen voor bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de gehele website of een deel ervan beperken.

Elektronische handtekeningen

U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan iedere verklaring, instemming of overeenkomst die u via een computer of ander elektronisch apparaat verzendt. U gaat ermee akkoord dat u, wanneer u op een 'knop' of invoerveld met de tekst 'Ik ga akkoord', 'Ik verleen toestemming' of vergelijkbare bewoordingen klikt met uw muis, toetsenbord of ander apparaat, uw instemming of akkoord wettelijk bindend en afdwingbaar is en voor de wet gelijk is aan uw acceptatie van de voorwaarden.

Niettegenstaande een elektronische handtekening stemt u ermee in dat het gebruik van deze website en de Inhoud onderworpen is aan de Gebruiksvoorwaarden en dat u gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden.

Diversen

Als een deel van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar zou zijn, wordt het betreffende deel als scheidbaar beschouwd en blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen intact. De Gebruiksvoorwaarden en uw eventuele Licentieovereenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen ten aanzien van dit onderwerp. 'Milliman', 'wij', 'ons' en 'onze' verwijzen naar Milliman, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen.

Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2015

Copyright© 2016 Milliman, Inc.