Privacybeleid Persoonsgegevens Milliman


Wanneer Milliman handelt als verwerkingsverantwoordelijke

Milliman, Inc. en zijn filialen (“Milliman”) nemen gegevensbescherming zeer ernstig. Dit privacybeleid bepaalt de beginselen voor het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens door Milliman die personen en klanten die verblijven binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland met ons delen ("Persoonsgegevens"). Milliman zet zich in voor het behandelen van Persoonlijke Gegevens overeenkomstig dit privacybeleid, het EU-V.S. privacyschild, het Swiss-V.S. privacyschild, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetgevingen inzake gegevensbescherming en privacy, voor zover van toepassing.

Verzamelen van gegevens

Geaggregeerde gegevens

Zoals veel bedrijven ziet Milliman toe op het gebruik van zijn websites door het verzamelen van geaggregeerde gegevens. Er worden geen Persoonsgegevens verzameld tijdens dit proces. Milliman verzamelt doorgaans gegevens over het aantal bezoekers van de website, van elke webpagina, en over de oorspronkelijke domeinnaam van de internetprovider van de gebruiker. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak, de prestaties en efficiëntie van de website van Milliman te verbeteren.

Hoe we geaggregeerde gegevens verzamelen

In sommige gevallen kan Milliman geaggregeerde gegevens verzamelen met behulp van cookies. Een "cookie" is een tekstuele gegevensreeks die Milliman stuurt naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van de websitebezoeker, met behulp van de webserver van Milliman. Cookies worden gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken, alsook om gegevens te verstrekken aan de eigenaars van de website.

De website van Milliman kan zowel strikt noodzakelijke cookies als prestatiecookies gebruiken. Strikt noodzakelijke cookies laten een websitebezoeker toe om van pagina naar pagina te gaan binnen de website en om de functies ervan te gebruiken. Deze cookies worden verwijderd wanneer de bezoeker zijn/haar browser afsluit. Prestatiecookies laten Milliman toe om gegevens te verzamelen, inclusief het aantal websitebezoekers, vanwaar ze naar de website zijn gekomen en hoe lang ze op de website hebben gespendeerd.

De meeste webbrowsers aanvaarden cookies en vergelijkbare bestanden, maar een bezoeker kan doorgaans de browserinstellingen aanpassen om dit te voorkomen. Door dit te doen kan er echter functionaliteit van de website verloren gaan.

Verwerking van Persoonsgegevens

We kunnen Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en anderszins verwerken van werknemers, leidinggevenden, partners of andere vertegenwoordigers en agenten van onze klanten, zakenpartners en andere personen (d.w.z. naam, leeftijd, geboortedatum, land van verblijf, professioneel en/of privéadres, e-mailadres, titel en functie, werkgever, professionele belangen, professioneel en/of privételefoonnummer) die een zakelijke relatie aangaan met Milliman of die informatie ontvangen of aanvragen over producten of diensten van Milliman. Milliman gebruikt deze Persoonsgegevens voor contractbeheer, om klantenaccounts te activeren en te onderhouden, om te voldoen aan verzoeken tot of te antwoorden op vragen over producten of diensten van Milliman, en om aanbiedingen en informatie te verstrekken (voor zover de wet dit toelaat) over producten, diensten, enquêtes of evenementen die worden aangeboden door Milliman of waarvan Milliman denkt dat ze interessant kunnen zijn.

In veel gevallen zal Milliman uw Persoonsgegevens niet verzamelen of verwerken zonder uw toestemming. Milliman zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door Milliman een e-mail te sturen op data.protection@milliman.com. Als u ons Persoonsgegevens van iemand anders verstrekt, is het uw plicht om ervoor te zorgen dat deze personen toestemming hebben gegeven voor of voldoende zijn ingelicht over de verwerking van hun Persoonsgegevens door Milliman.

Als een websitebezoeker een login gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, kunnen bepaalde criteria zoals gebruikersgegevens, transactiegegevens, toezicht op de sessie, IP-gegevens en patroonherkenning worden verzameld en gebruikt door Milliman voor authenticatiedoeleinden.

Beveiliging

Milliman bewaart de Persoonsgegevens op een beveiligde server die is beveiligd met een wachtwoord en door een firewall is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Milliman beschikt over een veiligheidsbeleid dat is bedoeld om de veiligheid en integriteit van alle Persoonsgegevens te verzekeren. Milliman beschikt over gepaste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, Persoonsgegevens die worden bijgehouden of verwerkt door Milliman. Als Milliman Persoonsgegevens doorstuurt naar eendere welke derde partij, vereist Milliman dat die derde partijen beschikken over gepaste technische en organisatorische maatregelen om dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving na te leven.

Bewaring van gegevens

Milliman houdt Persoonsgegevens maar zo lang bij als nodig om de in dit privacybeleid omschreven doelen te vervullen, tenzij de wet een langere bewaarperiode vereist of niet verbiedt. Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens ("op-in"), bewaart en verwerkt Milliman uw Persoonsgegevens tot u uw toestemming intrekt ("opt-out"), tenzij de Persoonsgegevens moeten worden bijgehouden omwille van administratieve, wettelijke of regelgevende redenen, alsook omwille van het beheer van het recht om bezwaar aan te tekenen, in welk geval Milliman de minimale hoeveelheid noodzakelijke Persoonsgegevens bijhoudt en dat slechts voor de tijd die nodig is om te voldoen aan dergelijke doelen. Als Milliman uw opt-in niet heeft ontvangen, zal Milliman uw Persoonsgegevens verwijderen zodra er werd voldaan aan het doel van het verzamelen en verwerken van dergelijke Persoonsgegevens en er voldoende tijd is verstreken om dergelijke Persoonsgegevens te documenteren en er een back-up van te maken. Als u kiest voor de opt-out voor een specifieke elektronische communicatiedienst of voor een specifiek marketingaanbod, kunt u zich op elk moment uitschrijven door de opt-outlink te gebruiken in een dergelijke mededelingse-mail of kunt u ons een e-mail sturen op: data.protection@milliman.com. U uitschrijven voor een speciale dienst of productinformatie zet misschien niet automatisch de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons stop, tenzij we wat dat betreft van u een specifiek verzoek ontvangen via e-mail. Klachten over ongevraagde reclame mogen via e-mail worden verzonden naar Milliman op hetzelfde e-mailadres.

Andere openbaarmakingen

Milliman kan ook Persoonsgegevens en andere gerelateerde informatie openbaren naar aanleiding van dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verzoeken van openbare autoriteiten en ten behoeve van de nationale veiligheid of rechtshandhaving. Milliman kan Persoonsgegevens verzamelen en delen om onderzoek te doen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Milliman of indien anders verplicht door de wet- of regelgeving.

Kinderen

De websites, producten en diensten van Milliman zijn niet gericht op kinderen en Milliman verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen. Als een ouder of wettelijke voogd vaststelt dat zijn of haar kind Persoonsgegevens heeft verstrekt aan Milliman zonder zijn of haar toestemming, moet de ouder of wettelijke voogd contact opnemen met Milliman op data.protection@milliman.com, en dan zal maatregelen treffen om dergelijke Persoonsgegevens te verwijderen.

Inzage en correcties

Zoals wettelijk toegelaten of verplicht en overeenkomstig onze toepasselijke overeenkomsten, mag u op elk moment contact opnemen met Milliman op data.protection@milliman.com om een kopie van Persoonsgegevens die Milliman over u heeft aan te vragen, om te verzoeken dat bepaalde Persoonsgegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd, of om klachten of bezorgdheden mee te delen over het gebruik van uw Persoonsgegevens door Milliman. Het is technologisch niet mogelijk om elke vorm van de gegevens die Milliman op zijn systemen heeft staan te veranderen of te verwijderen en sommige Persoonsgegevens kunnen in onuitwisbare vormen blijven staan.

Links van derde partijen

De websites van Milliman kunnen links aanbieden naar websites van derden die niet onder de controle van Milliman vallen en die niet worden gedekt door dit privacybeleid. Milliman is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud of juistheid, of de privacypraktijken van andere websites, producten, diensten of goederen die verband kunnen houden met de websites van Milliman.

Milliman moedigt alle gebruikers van zijn websites aan om het privacybeleid dat op deze (en elke) website is gepost te herzien.

Beleidsupdates

Milliman kan zijn privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Milliman vraagt daarom alle betrokken personen om het beleid regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de meest recente versie.

Filialen en gemachtigde derde partijen

Alle websites, producten en diensten van Milliman worden aangeboden in samenwerking met Milliman, Inc., gevestigd in de VS. Alle Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Milliman, Inc. of andere eenheden die worden gecontroleerd door of onder gezamenlijke controle staan met Milliman, Inc., om de administratieve, IT-onderhouds- en IT-beveiligingspraktijken van Milliman te centraliseren en om informatie te verstrekken over producten, services of evenementen van Milliman. Houd er rekening mee dat we uw Persoonsgegevens kunnen overbrengen naar een land dat niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming heeft als uw thuisland. Milliman zorgt er echter voor dat hijzelf en zijn filialen persoonlijke data verwerkten in overeenstemming met dit privacybeleid.

Elke overdracht van Persoonsgegevens is onderworpen aan passende veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de AVG (adequaatheidsbesluit of modelclausules van de Europese Commissie).

Milliman kan ook Pers Persoonsgegevens delen met geautoriseerde derde partijen of aannemers die Milliman diensten verlenen. Als Milliman Persoonsgegevens deelt met een derde partij, vereist Milliman dat die derde partijen ermee instemmen om Persoonsgegevens te verwerken op basis van de instructies van Milliman en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Privacyschild

Milliman streeft naar het behandelen van Persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en het privacyschildkader van de EU-V.S. (of het privacyschildkader van de Swiss-V.S., naargelang het geval), zoals beheerd door het ministerie van Handel in de V.S. Als de termen van dit privacybeleid en de privacyschildbeginselen met elkaar in strijd zouden zijn, bepalen de privacyschildbeginselen de bepalingen. Voor meer informatie over de privacyschildkaders van de EU-V.S. en Zwitserland-V.S. en om de certificering van Milliman te bekijken, bezoekt u https://www.privacyshield.gov/list.

De verantwoordelijkheid van Milliman voor Persoonsgegevens die worden ontvangen onder het privacyschild en vervolgens worden overgebracht naar een derde partij, wordt omschreven in de privacyschildbeginselen. Milliman blijft in het bijzonder verantwoordelijk en aansprakelijk onder de privacyschildbeginselen als derde partijen die door Milliman in dienst werden genomen de Persoonsgegevens verwerken op een manier die niet overeenstemt met de beginselen, tenzij Milliman bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit.

Milliman, Inc. heeft bovendien overeenkomsten in verband met gegevensbescherming afgesloten met zijn filialen in de Europese Economische Ruimte op basis van de EU-modelcontractbepalingen die werden uitgegeven door de Europese Commissie (de "EU Standard Contractual Clauses").

Zoals gedetailleerder wordt uitgelegd in het onderstaande hoofdstuk "Contact opnemen met ons", moedigt Milliman elke persoon aan om contact op te nemen met ons als hij een klacht heeft die te maken heeft met het privacyschild (of met privacy in het algemeen). Elk recht van inzage, op rectificatie, recht op gegevenswissing, beperking van de verwerking, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid van personen met woonplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kan worden uitgeoefend onder de omstandigheden uiteengezet in de AVG door contact op te nemen met Milliman op: data.protection@milliman.com. Deze personen hebben bovendien het recht om op elk moment klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Contact opnemen met ons

Milliman stelt feedback en vragen over dit privacybeleid op prijs. Als u om eender welke reden contact wilt opnemen met ons, stuur dan een e-mail (data.protection@milliman.com). Klachten worden intern opgelost overeenkomstig de klachtenprocedures van Milliman.

Als u in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont en een klacht hebt met betrekking tot de behandeling van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de het privacyschildkader van de EU-V.S. of van de Swiss-V.S. en uw inspanningen om de kwestie intern op te lossen zijn ontoereikend, kunt u de klacht indienen bij de American Arbitration Association (http://www.adr.org/), die werd geselecteerd als het onafhankelijke verhaalsmechanisme om klachten en geschillen op te lossen met betrekking tot de behandeling van Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, en worden overgebracht naar de V.S. onder dit privacybeleid. In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om beroep te doen op bindende arbitrage door het panel van het privacyschild wanneer andere geschillenprocedures werden uitgeput. Milliman is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission (FTC).